Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2019

lambadada
20:50
Reposted fromFlau Flau viaoll oll
lambadada
20:49
0180 98c7 500
Reposted fromnutt nutt viaznikajac znikajac

February 07 2019

lambadada
18:32
7069 43db 500
Reposted fromwybuchmuzgu wybuchmuzgu viatarczyn tarczyn
18:32
3450 e09a
Reposted fromerial erial viasoundaddicted soundaddicted
18:31

February 05 2019

lambadada
19:09
3894 1343
Reposted fromcountingme countingme
lambadada
19:00
4358 04f2 500
Reposted frompurplecarbonate purplecarbonate
lambadada
18:37
0807 a167 500
Reposted fromtfu tfu viamempra mempra
lambadada
18:33
9830 dd9b
Reposted frommartrol martrol viasoundaddicted soundaddicted
lambadada
18:30
7069 43db 500
Reposted fromwybuchmuzgu wybuchmuzgu viatarczyn tarczyn
17:58
3450 e09a
Reposted fromerial erial viasoundaddicted soundaddicted
17:58

January 30 2019

lambadada
12:53
7031 3fd9 500
Reposted fromnajlepsza najlepsza viapsychodelik psychodelik
lambadada
12:47
0895 3143 500
Reposted fromxanth xanth viaawaken awaken

October 17 2018

lambadada
18:09
4326 baaf
Reposted fromSardion Sardion viazEveR zEveR
lambadada
18:05
Zobojętniałam – a jednak wszystko mnie przejmuje.
— T. Jansson
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viawiecznosci wiecznosci
lambadada
17:38
Cóż za przedziwna dziewczyna. (...) Mówi jak starzec, a czuje jak dziecko. Kiedy się jej słucha, ma się do czynienia ze zblazowanym, ironicznym bajerowaniem, zdradzającym znaczne wyczerpanie sił witalnych. Kiedy się ją obserwuje, dostrzega się wielką wrażliwość, ogromne serce, chwiejność emocjonalną, pozwalającą w jednej sekundzie przejść od śmiechu do łez. 
— Eric Emmanuel Schmitt "Kobieta w Lustrze"
lambadada
17:26
6341 632d 500
Reposted fromrichardth richardth viacieniolubek cieniolubek

October 14 2018

lambadada
14:34
9307 7972
Reposted fromkarahippie karahippie viazoi zoi
lambadada
14:02
Reposted frompffft pffft viaendlesslove16 endlesslove16
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl