Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 18 2017

22:34
8971 b8c0
Reposted fromCokeProblem CokeProblem
lambadada
22:30
9042 fbce
Reposted fromverronique verronique
22:18
0585 3cc4 500
Reposted fromczasem-mi-smutno czasem-mi-smutno
lambadada
22:12
0917 8d28 500
Reposted fromcafenoir69 cafenoir69
21:34

November 17 2017

lambadada
11:19
3997 1519 500
Reposted fromfafner fafner viawonderwall wonderwall
lambadada
11:15
5009 aaa8
Reposted fromkarahippie karahippie viacharminggirl charminggirl
lambadada
11:00
milion czułych dotknięć w jednym spojrzeniu.
Reposted fromlabellavita labellavita viaIzzy721 Izzy721
lambadada
11:00
3368 5718 500
lambadada
10:55
0884 317c 500
Reposted frommahiaslsan mahiaslsan viaikari ikari
lambadada
10:53
7980 cc09 500
lambadada
10:48
9238 756f 500
Cryman Perfetto
Reposted fromEmisja Emisja viaPrzygnebiona Przygnebiona
lambadada
10:44
4260 0450 500
lambadada
10:44
7178 57d0 500
Reposted frompapaj papaj viaRedHeadCath RedHeadCath
lambadada
10:34
Ale przecież burzliwe związki są najpiękniejsze! Nie mógłbym wytrzymać w związku, w którym jest nudno. Siła wkurwienia jest najlepszą miarą miłości. Liczy się tylko, żeby nie rezygnować.
— Robert Więckiewicz
Reposted frommissbrodka missbrodka viasoulwax soulwax

November 14 2017

lambadada
22:47
4146 dcfc 500
Reposted fromkaiee kaiee viasoulwax soulwax
lambadada
22:44
Ona jest jak morze. I kiedy bywałem czasem w kłopotach, kiedy piłem za dużo albo kiedy robiłem komuś krzywdę, to szedłem potem do niej i byłem z nią i znów czułem się jak ktoś, kto wyszedł z czystej wody. I to tylko było dla mnie ważne...
— Marek Hłasko "Palcie ryż każdego dnia"
Reposted frompoezja poezja viasweetnothingg sweetnothingg
lambadada
22:39
8305 7781
Reposted from777727772 777727772 viaoutkapa outkapa
22:36
8944 46f4 500

🥀

Reposted fromKiro Kiro viasweetnothingg sweetnothingg
22:22
6791 c5ac 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viamempra mempra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl