Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2018

lambadada
18:09
4326 baaf
Reposted fromSardion Sardion viazEveR zEveR
lambadada
18:05
Zobojętniałam – a jednak wszystko mnie przejmuje.
— T. Jansson
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viawiecznosci wiecznosci
lambadada
17:38
Cóż za przedziwna dziewczyna. (...) Mówi jak starzec, a czuje jak dziecko. Kiedy się jej słucha, ma się do czynienia ze zblazowanym, ironicznym bajerowaniem, zdradzającym znaczne wyczerpanie sił witalnych. Kiedy się ją obserwuje, dostrzega się wielką wrażliwość, ogromne serce, chwiejność emocjonalną, pozwalającą w jednej sekundzie przejść od śmiechu do łez. 
— Eric Emmanuel Schmitt "Kobieta w Lustrze"
lambadada
17:26
6341 632d 500
Reposted fromrichardth richardth viacieniolubek cieniolubek

October 14 2018

lambadada
14:34
9307 7972
Reposted fromkarahippie karahippie viazoi zoi
lambadada
14:02
Reposted frompffft pffft viaendlesslove16 endlesslove16
lambadada
13:58
2659 d9ae 500
Reposted fromoll oll viaNothingIsTrue NothingIsTrue
lambadada
13:57
7516 cc5e 500
Reposted fromtfu tfu viaNothingIsTrue NothingIsTrue
lambadada
13:57
Reposted frominzynier inzynier viaNothingIsTrue NothingIsTrue

October 01 2018

lambadada
22:25
lambadada
17:18
8984 aaf0
Reposted fromkarahippie karahippie viahavingdreams havingdreams

September 22 2018

lambadada
19:07
9066 bdd6
Reposted frompunisher punisher viamempra mempra
lambadada
19:05
7275 590c 500
Reposted fromSanderski Sanderski viamempra mempra

September 21 2018

lambadada
10:49
7454 a03a 500
Reposted fromyikes yikes

September 20 2018

lambadada
18:05
Reposted fromDennkost Dennkost
lambadada
17:53
7072 a334 500
Reposted fromhugostiglitz hugostiglitz vialubiew0 lubiew0
lambadada
17:51
6697 5284
Reposted fromkarahippie karahippie vianuwanda nuwanda
lambadada
17:44
5300 e72f
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viasiostra siostra

September 18 2018

lambadada
16:28
lambadada
15:52
6881 2061 500
and you chose first one
Reposted frompannadziewanna pannadziewanna viaBalladyna Balladyna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl