Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

15:06
lambadada
15:05

June 14 2017

18:01
9142 f927 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
17:54
3955 3c32 500
Reposted fromcoolwaifu coolwaifu viaoutkapa outkapa
17:54
*Najkrótszy wiersz o miłości.
Miłość nie istnieje
gdy nie mam Jej u boku.
—  Piotr Tokarz (via salon-odurzonych)
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
lambadada
17:51

May 29 2017

lambadada
09:54
1751 02d2 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viagosiuuaam16 gosiuuaam16
lambadada
09:53
Reposted fromnebthat nebthat viagosiuuaam16 gosiuuaam16
lambadada
09:53

Reposted fromgdziejestola gdziejestola viagosiuuaam16 gosiuuaam16
lambadada
09:53
6286 6a6d 500
Reposted fromoblivions oblivions viasweetnothingg sweetnothingg
lambadada
09:51

Złap ją za tyłek, kiedy patrzy na nią jakiś facet. Złap ją za tyłek, kiedy patrzy na Ciebie jakaś kobieta.


Reposted fromthesmajl thesmajl
lambadada
09:50
Nieza­dowo­lenie z siebie to pod­sta­wa każde­go praw­dzi­wego talentu. 
— Antoni Czechow
09:49
1769 0165
Reposted fromLittleJack LittleJack viasweetnothingg sweetnothingg
lambadada
09:49
4088 9860 500
Reposted fromwsukience wsukience viasweetnothingg sweetnothingg
lambadada
09:49
5888 af13 500
Reposted fromtfu tfu viamempra mempra
lambadada
09:46
9195 077c 500
Reposted fromswissfondue swissfondue viamempra mempra
lambadada
09:45
Reposted fromcarfreitag carfreitag viamempra mempra
lambadada
09:45

Przynosili kwiaty.

Pisali.

Chcieli mnie,

trzymać za ręce.

Jednak, 

kwiaty usychały,
wiadomości nie dochodziły, 
ręce wolałam trzymać
w kieszeniach.
Wolałam czekać 
na Ciebie.

Reposted fromfrieda9293 frieda9293 viaoutkapa outkapa
09:43
I want to make beautiful things, even if nobody cares.
Saul Bass 
(via wordsnquotes)
Reposted fromLittleJack LittleJack viasoulwax soulwax
lambadada
09:42
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl